Bảo mật thông tin khách hàng

Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Các nguyên tắc bảo mật

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin khách hàng, BlaBla.vn thực hiện các nguyên tắc sau:

  • Sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn;
  • Không tiết lộ thông tin cá nhân cho các tổ chức bên ngoài trừ khi khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu;
  • Thông tin của khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật;

Bảo mật dữ liệu

Mọi thông tin của khách hàng trên hệ thống Blabla.vn được bảo mật theo tiêu chuẩn thương mại điện tử Việt Nam:

Bảo mật thông tin khách hàng

Quảng cáo sản phẩm (trên mạng, qua điện thoại, email hoặc tại chi nhánh), Blabla.vn có thể sẽ thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin của mình. Ngân hàng có thể dùng thông tin này để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các tài liệu marketing qua e-mail và thư tay, và có quyền dừng việc nhận những tài liệu này khi yêu cầu.

Điều khoản khác

BlaBla.vn có quyền sửa đổi và cập nhật các vấn đề được liệt kê ở trên trong chính sách bảo mật này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Chính sách bảo mật cập nhật nhất sẽ được lưu trữ hay hiển thị trên website của Blabla.vn.